När når vi peak-oil?


Sommaren 2008 var oljepriserna rekordhöga. I juli samma år nådde priset en toppnotering på 147,27 dollar per fat (Brent Crude Oil). Som med alla ekonomiska varor och tjänster är det svårt att förutse när vi kommer att nå "peak oil" eller om vi redan har passerat den punkten. Vissa utvecklade länder kanske inte når sin topp förrän de producerar så lite som 10 % av vad de producerade 1970 (Odell). Det kan vara svårt att göra perfekta förutsägelser om huruvida våra oljetillgångar verkligen kommer att ta slut eftersom verkligheten är mycket komplicerad; det finns många faktorer som spelar in, t.ex. politik och mänskligt beteende, som båda inte lätt kan mätas eller förutsägas.

Typer av olja

Oljor klassificeras som konventionella eller okonventionella. Konventionella oljor är oljor som flyter naturligt från jordskorpan och som kan pumpas upp ur en brunn utan någon särskild modifiering, t.ex. uppvärmning eller utspädning med ett annat ämne. Okonventionella oljekällor måste genomgå någon form av bearbetning innan de kan användas av ett raffinaderi. Oljor som härrör från skifferformationer faller in i denna kategori eftersom enorma mängder yta måste brytas för att utvinna ett tätt, tjockt ämne - kerogen som finns - som sedan måste upphettas och sättas under tryck för att producera syntetisk råolja (US EIA).

Ett annat skäl till att det har varit svårt att förutse oljetoppen är de tekniska framstegen. På 1930-talet, när oljetoppen, peak oil, diskuterades för första gången hade USA redan passerat sin oljetopp (Hubbert). År 2008, när de konventionella tillgångarna tycktes ta slut, upptäcktes dock nya källor av okonventionella oljor. Dessa inkluderade oljeskiffer och tjärsand som det finns gott om i länder som Kanada och Venezuela. Ny teknik har också gjort det möjligt att borra på allt större djup under vattenmassor. Detta har gjort det möjligt att utforska områden som tidigare ansågs vara för svåra eller dyra att borra i.

Som med alla förutsägelser om ekonomin är det omöjligt att exakt förutsäga om vi kommer att nå oljetoppen eller när den punkten kan nås eftersom det finns så många faktorer som kan påverka utbud och efterfrågan på olika typer av olja långt in i framtiden. Det verkar dock som om vi kan ha nått en punkt där utbudet av "konventionell" olja har svårt att hålla jämna steg med efterfrågan. Därför är det troligt att vi kommer att få se en framtida prisökning, eftersom de länder som har råd att fortsätta att betala höga priser kommer att börja bjuda ut andra länder om de begränsade resurser som finns tillgängliga.

Under 2008 hade den internationella politiken också inflytande... I juni det året nådde oljan en toppnotering på 147 dollar per fat - ett pris som många konsumenter hade svårt att ha råd med, vilket ledde till bensinbrist i hela USA. Den kraftigt stigande arbetslösheten till följd av kreditåtstramningen ledde till att konsumenterna drog ner på sina utgifter på andra ställen och i första hand fokuserade på nödvändigheter som bränsle. Detta har fortfarande en effekt på dagens oljepriser eftersom konsumenternas utgifter minskar globalt sett, har efterfrågan har sjunkit till den grad att den nu är större än utbudet.

Oljepriset

I december 2015 handlades oljan till 40 dollar per fat - ungefär hälften av värdet i mitten av 2014 (BBC News). Under det senaste året har olika faktorer lett till detta betydande prisfall, bland annat ekonomisk avmattning i Kina och ett överutbud av olja på marknaden när amerikanska skifferoljeproducenter ökade sin produktion trots lägre global efterfrågan. De låga priserna har fått ett antal oljebolag att säga upp personal och minska investeringarna i nya produktionsanläggningar. Om dessa trender fortsätter kan det dröja innan vi får se en ny rekordnivå för oljan ... om någonsin.


Senast uppdaterad lördag 25 december 2021 kl. 21:57