Vad kommer oljepriset i framtiden vara?

Olja är en av de mest betydelsefulla råvarorna på jorden. Råvaran är till större del involverat i nästan allt som har med produktion och transport och göra, varpå dess pris är en god indikator för hur världsekonomin ser ut.

År 2020, året då Covid-19 pandemin slog till, gick oljepriset när till det lägsta priset på mycket länge. Priset nådde ner till cirka 22 dollar per fat (Brentolja) som en effekt av att världsekonomin stod i pausläge. Bara ett år senare steg oljepriset till rekordhöga 120 dollar per fat som en effekt av att länder började öppna upp sina samhällen igen efter att smittan minskat.

oljefat


Oljepriset - En nyckelindikator för den globala ekonomin


Olja och dess pris är en nyckelindikator för den globala ekonomiska utvecklingen. Det är en av världens viktigaste produkter då olja används till allt från att tillverka fordonsbränsle, plast och syntetfibrer.

Det är en ändlig resurs som endast utvinns i några få länder i världen. Att utbudet endast är koncentrerat till ett fåtal länder, samtidigt som det utgör en viktig del i världsekonomin, för transport och produktion av diverse produkter, gör att dess pris blir en viktig indikator för hur världsekonomin står sig.

Vad kommer oljepriset i framtiden vara?


Det finns inget enkelt svar på vad oljepriset i framtiden kommer att stå i. Det enda som går att säga med all säkerhet, genom att se oljeprisets utveckling sedan 1861, är att oljepriset är en mycket volatil tillgång

Oljan har och kommer fortsätta att spela en viktig roll för våra samhällen och världsekonomin långt framöver, tills dess att man hittat något som kan ersätta råvaran. Det betyder att oljepriset även kommer att fortsätta vara en bra indikator på hur världsekonomin står till under olika tider.

För att förstå varför oljan är en volatil tillgång är det viktigt att veta vilka faktorer som är de mest betydelsefulla för dess pris.

Utbud och efterfrågan


Den viktigaste faktorn för att bestämma priset på olja är balansen mellan utbud och efterfrågan. Om det finns ett överskott av olja på världsmarknaden kommer priset som en effekt att falla. Om utbudet istället är lågt, på grund av minskad produktion, kommer priset att öka.

Vad som påverkar utbud och efterfrågan kan vara allt från geopolitik, naturkatastrofer och övergången till alternativa energikällor, ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt. Nedan kan kommer vi att presentera de absolut största bidragande faktorerna till vad som får oljepriset att bli extra volatil under olika tidsperioder.

1. OPEC


En av de mest betydelsefulla faktorerna som påverkar utbudet på olja är den globala produktionsnivån i världens största oljeproducerande länder. Organisationen OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) är en stor aktör på oljemarknaden bestående av 13 medlemmar (bland annat Kuwait, Saudiarabien, Venezuela, Iran, Irak och Förenade Arabemiraten).

Organisationens beslut om produktionsnivåer tenderar att ha en betydande effekt på oljepriset eftersom de står för cirka 40 % av all oljeproduktion i världen. Exempelvis har OPEC beslutat om att minska produktionen de senaste åren i ett försök att höja priserna. Det har varit ett framgångsrikt beslut som lett till att bland annat bensinpriser och produktionskostnader ökat markant på kort sikt.

Andra stora oljeproducerande länder som påverkar priset är USA, Kina och Indien.

2. Geopolitik


Geopolitik spelar också en avgörande roll för hur oljepriset skiftar. Exempelvis har konflikter i oljeproducerande länder, såsom i Mellanöstern, lett till att tillgången på olja tillfälligt minskat varpå priset på råolja ökat.

Vidare har hot inom geopolitiken få en effekt för oljepriset. Exempelvis var det hot om krig i Irak i början av 2000-talet, vilket fick oljepriset att stiga markant som en rädsla för minskad produktion de kommande åren.

3. Spekulation


Spekulation är en annan faktor som påverkar oljepriset. Med åren har det blivit allt mer lättillgängligt att för privata investerare att kunna investera i oljepriset med hjälp av olika finansiella instrument och värdepapper.

Det är terminskontrakt, i form av oljeterminskontrakt, som handlas av spekulanter till ett försök att göra snabba vinster. Om spekulanter tror att oljepriset kommer att öka så köper de oljeterminskontrakt. Om de istället tror att oljepriset kommer att sjunka så säljer de oljeterminskontrakt.

Förutom privatpersoner finns det flera företag som spekulerar vilt i oljepriset med hjälp av terminskontrakt. Kontrakten hjälper företag att kunna hedga sig mot framtida volatilitet i oljepriset.

4. Låg- och högkonjunkturer


Ekonomiska förhållanden, i form av låg- och högkonjunktur, spelar också en stor roll för oljepriset utveckling kort och lång sikt. Under tider av ekonomisk tillväxt är det exempelvis vanligt att efterfrågan på olja ökar. Det leder till att oljepriset ökar.

Omvänt leder svåra ekonomiska tider, i form av lågkonjunktur, till att priset på olja minskar. Under lågkonjunktur står tillverkning och produktion på lågvarv. Efterfrågan på olja tenderar att sjunka vilket minskar oljepriset på världsmarknaden.

5. Alternativa energikällor


I framtiden kan alternativa energikällor komma att spel en allt större roll för oljepriset utveckling på sikt. Hittills har ingen alternativ energikälla helt kunna ersätta olja som den främsta energiråvaran.

Trenden att använda ekologiska energikällor, såsom sol, vind och vatten, har ökat markant under de senaste åren. De är dock långt ifrån att helt ersätta olja. Olja, i form av bensin, är fortfarande det mest vanliga drivmedlet för fordon. På lång sikt hotar dock alternativa energikällor oljan då världen har börjat inse de negativa effekterna av att använda olja som bland annat drivmedel.

Sammanfattning


Sammanfattningsvis påverkas oljepriset av en komplex och sammanhängande uppsättning faktorer. Som ett resultat är det svårt att förutsäga vad oljepriset i framtiden kommer att stå i. Det enda vi kan veta med säkerhet är oljeprisets historiska utveckling.

Olja kommer förmodligen fortsätta att vara en källa till debatt och oro under många år framöver. Att förstå vilka faktorer som påverkar oljepriset är avgörande för investerare och företag som vill kunna fatta välgrundade beslut i en ständigt föränderlig och dynamisk global ekonomi.


Senast uppdaterad måndag 6 februari 2023 kl. 09:27